Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://fluri.pl (dalej jako: „Fluri.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Fluri.pl jest portalem o charakterze ogłoszeniowym przeznaczonym przede wszystkim dla osób szukających usług specjalistów na godziny. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego użytkownikom między innymi dodawanie, edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu, przeglądanie serwisu informacyjnego oraz zapisanie się na powiadomienia email o nowych ogłoszeniach. 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z Fluri.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Fluri.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Fluri.pl jest WOOBOX SP. Z O.O, adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, adres poczty elektronicznej: kontakt@fluri.pl (dalej jako: „Usługodawca”). Prowadzenie Serwisu nie jest związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Usługodawcy.
 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy serwis informacyjny prowadzony przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających stronę Fluri.pl.
  2. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach i Ogłoszeniach zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o nowych ogłoszeniach w Serwisie Internetowym.
  5. OGŁOSZENIA – informacje dotyczące specjalistów na godziny, a także zlecenia dotyczące poszukiwania specjalisty na godziny, zamieszczone w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego.
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, FLURI.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://fluri.pl.  
  8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  9. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Fluri.pl, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  10. USŁUGODAWCA – WOOBOX SP. Z O.O, adres: ul. Tomasza Zana 11a, 20-601 Lublin, adres poczty elektronicznej: kontakt@fluri.pl.   
  11. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FLURI.PL

 1. Fluri.pl jest portalem o charakterze ogłoszeniowym przeznaczonym przede wszystkim dla osób szukających specjalistów na godziny. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Użytkownikom między innymi dodawanie, edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń w odpowiednich kategoriach wskazanych na stronie Serwisu, przeglądanie serwisu informacyjnego (Bloga) oraz zapisanie się na powiadomienia email o nowych ogłoszeniach (Newsletter).
 2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty
  w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem skorzystania z pomocy/odpowiedzi na ofertę będącą przedmiotem Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą i ustalenie szczegółów.
 3. Serwis Internetowy nie prowadzi pośrednictwa w zawieraniu umów oraz dokonywaniu jakichkolwiek płatności w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatne Usługi Elektroniczne wskazane w Regulaminie.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie Internetowym danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Ogłoszeniach przez Użytkowników.
 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkownika nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności,
  a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.         Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.

2.         Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.         Konto.

b.         Ogłoszenia.

c.          Wyszukiwarka.

d.         Blog.

e.         Newsletter.

3.         Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

4.         Usługodawca obowiązany jest do należytego świadczenia Usług Elektronicznych.

5.         Korzystanie z dostępnych w Serwisie Usług Elektronicznych jest bezpłatne.

4. KONTO

1.         Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.

2.         Konto jest dostępne dla każdego Użytkownika, który dokona rejestracji i jego główną funkcją jest możliwość zamieszczania Ogłoszeń i zarządzania nimi.

3.         Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

4.         Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. przed zamieszczeniem Ogłoszenia).

5.         Konto umożliwia również Użytkownika korzystanie z funkcjonalności Serwisu, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, w tym w szczególności dodawanie Ogłoszeń.

6.         Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

7.         Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi.

8.         Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem odpowiedniej opcji dostępnej w ustawieniach Konta.

5. OGŁOSZENIA

1.         Ogłoszenia są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Fluri.pl. Wyświetlanie Ogłoszeń nie wymaga posiadania Konta.

2.         Zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie stanie się widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich osób odwiedzających Fluri.pl wymaga wcześniejszego zalogowania się na Konto Użytkownika.

3.         Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego z poziomu Konta Użytkownika oraz wymaga dokonania przez Użytkownika czterech kolejnych kroków – (1) zalogowanie się na Konto i uzupełnienia informacji o Użytkowniku, jeżeli nie zostały jeszcze uzupełnione; (2) wypełnienia formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe, (3) kliknięcia pola „Dodaj ogłoszenie”. Ogłoszenie jest publikowane w Serwisie po jego weryfikacji przez Usługodawcę.

4.         Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

5.         Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszeń powinna być formułowana zgodnie z wytycznymi wskazywanymi w formularzu dodawania Ogłoszenia.

6. WYSZUKIWARKA

1.         Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest po przejściu na stronę główną Serwisu Internetowego albo do jednej z głównych kategorii Ogłoszeń dostępnych na stronie Serwisu. Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie Ogłoszeń zawierających wpisaną przez Użytkownika frazę słowną, jak również skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania.

2.         Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Użytkownika przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie i wybranej kategorii Ogłoszeń. Ogłoszenia są domyślnie plasowane według daty ich dodania, przy czym Użytkownik ma możliwość w każdej chwili skorzystania z opcji sortowania według innych dostępnych kryteriów.

3.         Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Użytkownika albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

7. BLOG – SERWIS INFORMACYJNY

1.       Korzystanie z Bloga (serwisu informacyjnego) możliwe jest po przejściu do zakładki „Punkty rejestracyjne”, „Alert dla uchodźców” lub „Komunikaty”. Serwis informacyjny jest dostępny dla wszystkich osób odwiedzających Fluri.pl, a korzystanie z niego nie wymaga posiadania Konta.

2.       Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga (serwisu informacyjnego) poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

8. NEWSLETTER

1.       Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w odpowiedniej zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje o nowych ogłoszeniach i kliknięciu pola akcji albo poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy zakładaniu Konta. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.

2.       Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fluri.pl.

9. KONTAKT Z FLURI.PL

1.       Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@fluri.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Fluri.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FLURI.PL

1.         Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@fluri.pl.

2.         Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.         Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

12. PRAWA AUTORSKIE DO FLURI.PL

1.         Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.         Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik jest obowiązany nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Regulaminu:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 13.1 lit. d) i e) Regulaminu. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  2. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz wykonane i realizowane umowy.
  4. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 13.1 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
 2. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
 3. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  1. W przypadkach, o których mowa pkt. 13.1 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z Serwisu

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.